Новини - България

Закриват дома за медико-социални грижи в Златица
Прочетена: 368 пъти

Министерството на здравеопазването внася в Министерски съвет проект на Постановление за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца –Златица, считано от 1 август 2016 г. В мотивите към предложението е посочено, че то е в съответствие с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

 

От здравно министерство подчертават още, че през последните години, в резултат от изпълнението на правителствената политика за деинституционализация на грижите за децата, е установена трайна тенденция към намаляване броя на децата, ползващи услугите на ДМСГД - Златица. За 2014 г. през дома са преминали 23 деца на резидентна грижа (постъпили 6, изписани 10). През 2015 г. преминалите са 20 (постъпили са 7, изписани са 15 деца), като в края на годината на резидентна грижа са останали 6 деца, 3 от тях здрави.

 

Независимо от малкия брой отглеждани деца в дома, за да се осигури 24 - часова медицинска грижа и нормално функциониране на дома, се налага поддържането на значителен брой персонал, както и разходване на средства за издръжка на сградния фонд, добавят от ведомството. Съгласно утвърденото щатно разписание в институцията са определени 25 щатни бройки (медицински персонал - 11 бр., специализиран персонал  - 1 бр., обслужващ персонал – 8 бр. и административен персонал – 5 бр.). Според здравно министерство, този начин на функциониране и разходване на финансов ресурс е неефективен.

 

Ето защо Министерството на здравеопазването е поискало от Агенцията за социално подпомагане съдействие по отношение извеждането на децата и осигуряването на алтернативен тип грижа. В резултат на това през месец февруари 2016 г. са изведени 4 деца, 3 от тях са настанени в центрове за настаняване от семеен тип, а 1 дете е осиновено. Последното дете е изведено на 16.05.2016 г.

„Предвид намеренията на Министерството на здравеопазването за разкриване на центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания, след закриването на дома не се предвижда намаляване на общата численост на персонала, зает в домовете за медико - социални грижи за деца, определена с Постановление No 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването“, посочват от МЗ.

В срок до 15 август предстои да бъде определена ликвидационната комисия, която да ликвидира лечебното заведение до 31 януари 2017 г.

 

Разходите по ликвидацията - около 30 000 лв. за обезпечаване дейността на комисията, ще бъдат за сметка на бюджета на Министерство на здравеопазването.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития