Новини - България

Сметната палата с 20 препоръки за подобряване работата на ин витро фонда
Прочетена: 139 пъти

Сметната палата е извършила одит на дейността на Центъра за асистирана репродукция за периода от 01.01.2014 г. до 30.06.2016 г. Общо за одитирания период са финансирани и извършени 7 598 процедури на обща стойност 29 351 016 лв., като в резултат са родени 2 171 деца.

Успеваемостта по показател „родени деца“ за България е 28 на сто, с което страната ни се доближава до успешните европейски практики (Австрия 27,4 на сто), констатират от Сметната палата.

В резултат на одита са направени и конкретни изводи и заключения:

 

„Планираните средства за финансиране на дейностите по асистирана репродукция  за одитирания период са постоянна величина - около 12 млн. лв. и са незначителни спрямо планираните разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването, около 3 на сто за целия период на одита.

През 2015 г. издадените заповеди за финансиране са с 364 повече от тези през 2014 г., с което е постигнато преизпълнение с 26,9 на сто.  Въпреки, че издадените заповеди за финансиране се увеличават, планираните разходи за дейности по асистирана репродукция остават постоянна величина, което е индикатор за необосновано планиране на бюджетните средства, предназначени за подпомагане на процедури по асистирана репродукция, на фона на обществените потребности и стратегическите национални приоритети.

Недостигът на финансов ресурс води до удължаване на периода от подаване на заявлението до получаване на заповед за финансиране на процедура по асистирана рапродукция и достига до 11 месеца през 2016 г. В резултат на забавянето се намалява ефективността на дейността, поради намаляване на вероятността за успех на осъществената процедура по асистирана репродукция.

Утвърдени  са правила и критерии за прием, разглеждане и издаване на заповед за финансиране на извършените дейности по асистирана репродукция за заявленията, като е осигурена равнопоставеност при разглеждане на случаите.

В Центъра за асистирана репродукция няма разработен и установен ефективен механизъм за проследяване на резултата от извършените процедури по асистирана репродукция.

Финансирането на дейностите за тях се извършва въз основа на договори между директора на Центъра за асистирана репродукция и лечебните заведения, като е допуснато договаряне с лечебни заведения, които не отговарят на регламентираните критерии за успеваемост.

Сериозен проблем е, че към фактурата за окончателно плащане на дадена процедура, лечебните заведения не прилагат цялата медицинска документация, а само епикриза и протокол. Само едно лечебно заведение е приложило и то непълна медицинска документация. Проверени са над 1000 фактури. Но въпреки липсата на необходимите документи Центърът не е спрял плащанията. Неизискването и непредставянето на медицинската документация към фактурите за окончателно плащане създава риск за заплащане на дейности, които са изпълнени в намален обем или не са изпълнени. Затова одитният доклад е изпратен на Агенцията за държавна финансова инспекция.

Лечебните заведения, които извършват дейности по асистирана репродукция, финансирани от Центъра, освен от него, се контролират съвместно от Министерството на здравеопазването, Изпълнителната агенция по трансплантация. За одитирания период не са извършвани съвместни проверки.

На национално ниво не са извършвани анализи в областта на асистираната репродукция от Министерството на здравеопазването.

Осъществената дейност от Центъра за асистирана репродукция по организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България е ефективна спрямо повечето използвани критерии и показатели за оценка и в резултат са родени 2 171 деца.

Недостатъчното и несвоевременно финансиране на процедурите по асистирана репродукция оказва негативно влияние върху ефективността на дейността на Центъра за асистирана репродукция, като намалява шансовете за успех на извършените дейности и броя на родените деца.

 

Сметната палата е дала 12 препоръки на директора на Центъра и 8 препоръки на министъра на здравеопазването.

 

Към министъра на здравеопазването препоръките са:

 

1. Да се предприемат действия за своевременно финансово осигуряване на дейностите по асистирана репродукция при изготвяне на бюджета на ЦАР в съответствие с обективните потребности.

2. Да се преразгледат функциите и състава на Обществения съвет, с което да се осигури осъществяване на обществен надзор върху дейността и защита на интересите на заявителките.

3. Да се регламентират правила и процедури за осъществяване на съвместия контрол на Центъра с МЗ и ИАТ;

4. Да се актуализира Правилникът за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция:

4.1. Да се регламентират ясно и конкретно случаите за разглеждане на заявления с предимство;   

4.2. Да се прецени необходимостта от изготвяне на графици за дейността на Комисията и прецизират съответните текстовете.

5. Да се разработи ефективен механизъм за проследяване и получаване на информация за резултатите от извършените процедури по асистирана репродукция, финансиранаи от ЦАР.

6. Да се разработи механизъм за измерване на резултатите на лечебните заведения при сключване на първи договор с ЦАР.

7. Да се регламентира обмяната на информация между ЦАР и ИАТ, по отношение на:

- контрола над лечебните заведения, извършващи дейности по асистирана репродукция, като ИАТ предоставя информация на ЦАР за констатации и препоръки от извършените проверките на ЛЗ, които са сключили договори с ЦАР;

- годишните отчети на лечебните заведения за извършените дейности по асистирана репродукция от ЛЗ;

8. Да се анализира необходимостта от самостоятелен контрол от ЦАР с определен обхват и механизъм за неговото осъществяване.

 

Към директора на ЦАР препоръките са:

 

1. Да се въведе информация в базата данни за всички извършени проверки на лечебни заведения, за резултатите от извършени процедури.

2. Да се продължи изграждането на информационната система, която да позволи съставянето на справки за: резултати от извършени процедури; брой заявителки по опит за финансиране; разгледани случаи с приоритет. 

3. Да се прецизира информацията на интернет страницата на ЦАР за размера на средствата, изразходвани за предходното тримесечие, остатъчния размер на средствата от субсидията; прогнозата за броя на заявленията, за които ще бъде осигурено финансиране през следващото календарно тримесечие.

4. Да се определи механизъм за документиране на провежданите срещи с ИАТ и взетите решения по обсъжданите въпроси.

5. Да бъдат публикувани на интернет страницата на ЦАР „Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активите и обществена информация в ЦАР“.

6. Да се допълнят текстовете във Вътрешната процедура за реда за прием и разглеждане на документи на заявителки, издаване на заповеди за организационно и финансово подпомагане и архивирането по отношение на:

- детайлно описание на процеса на прием, обработване и разглеждане на заявления, издаване и връчване на заповеди;

- въвеждане на срокове за получаване на заповедите от заявителките и последствията при неспазването им;

- въвеждане на срокове и условия за ползване на предимство в случаите на: неползвано финансиране,  неползвано одобрение, непредставени допълнително изискани медицински документи.

7. Да се допълни информация в протоколите от заседанията на Комисията за взето  решение по разгледано становище, за описание на случаите за представяне на медицинска документация, за водещ и протоколчик на заседанието на Комисията.

8. В образеца на договор да се включи клауза за документите, които следва представят лечебните заведения (изпълнител) за заплащане (авансово/отложено) на извършените дейности по асистирана репродукция.

9. Да се конкретизира медицинската документация, която е необходимо да се прилага към фактурите за отложено плащане и в тази връзка да се инициира промяна в Правилника за организацията на работа и дейността на ЦАР.

10. Фактурите–оригинал за авансово плащане, получени след превеждане на авансовите суми, да се добавят към досиетата на фактурите за окончателно плащане и  документите към тях съгласно Вътрешната процедура за реда за обработка на документи и заплащане на лечебни заведения за разходи по заповеди за организационно и финансово подпомагане.

11. Да се оптимизират „Вътрешни правила за контрол на дейностите по асистирана репродукция в лечебни заведения, изпълняващи дейности по договори с ЦАР“, като контролната дейност на ЦАР върху дейността на лечебните заведения да се съсредоточи върху проверки, свързани с възложените му функции и отговорности.

12. Да се измени и допълни Приложение 2Б „Контролен лист за проверка на документи за отложено плащане“ към Вътрешна процедура за реда за обработка на документи и заплащане на лечебни заведения за разходи по заповеди за организационно подпомагане като се осигури спазване на разпоредбите на чл. 40, ал. 2, т. 2 и процедурите по раздел ІІІ от Вътрешната процедура.

 

В срок до 6 месеца от министърът и директорът на фонда трябва да предприемат действия за изпълнение на препоръките.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития