Новини - България

Прекрояват дирекциите на здравно министерство заради дублиращи се и разпокъсани функции
Прочетена: 362 пъти

Министерството на здравеопазването качи за обществено обсъждане на сайта си проект за нов устройствен правилник. Той ще замени изцяло действащия в момента, който е в сила от 2015 г. В доклада си до Министерски съвет министър Николай Петров посочва, че основната цел на промените са да бъдат предприети действия за оптимизиране и повишаване ефективността на работа на администрацията на ръководеното от него ведомство. Според министъра, в момента са налице дублиращи се и разпокъсани функции между административни звена на министерството. Щатната численост също не е съобразена с обема на възложените дейности и с приоритетите на ведомството към настоящия момент, изтъква проф. Петров.

 

Според частичната оценка на въздействието, също публикувана на сайта на министерството, настоящата структура на здравното ведомство не отговаря в пълна степен на изискванията на Закона за администрацията - правните дейности са съсредоточени в специализираната администрация, а съгласно Закона за администрацията те следва да са в общата администрация. Множество други констатации, които са сред аргументите за търсената промяна също са намерили място в тази оценка: 

Няма добре структурирана финансова дирекция, която да се съсредоточи върху финансовите въпроси на здравеопазването, тъй като е налице смесване със стопански дейности. Няма структура, която да е ангажирана приоритетно с дейностите по интегриран подход за работа с наркозависимите лица. Липсва самостоятелна структура с отговорности в областта на международните дейности, което не е ефективно предвид предстоящото председателство на  България, което страната ни ще поеме през следващата година. Дейностите във връзка с общественото здраве са разпокъсани в различни дирекции. Разпокъсани са и дейностите в областта на управлението на международните проекти и програми и електронното здравеопазване, въпреки че въвеждането на електронното здравеопазване е тясно свързано с европейското финансиране и с ефективното изпълнение на съответните проекти. Звено „Сигурност на информацията“ е натоварено с административни дейности по контрола на охраната и сигурността на сградите и съоръженията. Дейностите по обществените поръчки не са обособени в отделно звено. Дейностите по протокол и връзки с обществеността са отделени едни от други, като протоколът се организира в рамките на международните дейности.

Поради изброените причини, министър Николай Петров предлага да бъде създадена самостоятелна дирекция „Бюджет и финанси“, в която да се съсредоточат единствено функциите, свързани с бюджетните и финансовите въпроси. Така новото структурно звено ще изпълнява точно определени и ясно дефинирани задачи, без да бъде натоварено с други функции, които биха могли да доведат до забавяне на изпълнението на дейностите от финансов характер, се казва в доклада на министъра. Документът предвижда още обединяване на всички дейности, които имат административно – технически и стопански характер в единно структурно звено  - дирекция „Административни дейности“. Това ще позволи всеобхватно администриране и недопускане на разпокъсването им между отделни структурни звена, смята министър Петров.

 

По отношение на специализираната администрация на МЗ министърът предлага да бъдат обединени функциите в областта на общественото здраве в едно структурно звено - дирекция „Здравен контрол“, която ще подпомага дейността на главния държавен здравен инспектор.

 

Ще бъде създадена самостоятелна дирекция „Промоция и профилактика на болести и зависимости“, която ще работи по приоритетите, залегнали в основата на коалиционното споразумение на правителството по отношение на интегрирания подход към зависимостите. В тази дирекция ще бъдат съсредоточени и дейностите по създаване и изпълнение на политики по превенция и лечение на социално – значими заболявания като ХИВ/СПИН и туберкулоза.

 

Дейностите по обществените поръчки да бъдат обособени в отделно звено поради  спецификата на тази дейност, е друго предложение за новия правилник. Това ще бъде и в съответствие със специалното правомощие на министъра на здравеопазването за провеждане на обществени поръчки в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. До този момент дейността по обществените поръчки се е осъществявала в  повече от едно структурно звено, което само по себе си е създавало риск от дублиране и разпокъсване на функции и отговорности, посочва в доклада си министър Петров.

 

Той предлага още да бъде обособена самостоятелна дирекция „Международни дейности“, което е предпоставка за успешно изпълнение на ангажиментите в областта на здравеопазването по време на предстоящото председателство на ЕС, което страната ни ще поеме през 2018 г. Със същия мотив министърът аргументира и създаването на дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, в която да се съсредоточават и дейностите по електронното здравеопазване, тъй като неговото въвеждане зависи и от успешното изпълнение на проекти.

 

Предвидена е и допълваща редакция в Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата. С нея на агенцията се възлагат функции по техническо осигуряване дейността на Комисията по етика за многоцентрови изпитвания.

 

Всички предложени промени ще се извършват, без да се налагат изменения в щатната численост на Министерството на здравеопазването, става ясно от доклада на министъра на здравеопазването.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития