Новини - България

Докладът за ЦФЛД: Пилософ е работил в конфликт на интереси и е злоупотребявал с власт
Прочетена: 304 пъти

Конфликт на интереси, злоупотреба с власт и неефективно управление на публичните средства в Център "Фонд за лечение на деца" (ЦФЛД) и едно единствено лице, на което трябва да се търси дисциплиарна отговорност - бившият шеф на институцията проф. Владимир Пилософ.

 

Това е една от основните констатации в доклада на комисията, назначена от бившия здравен министър д-р Петър Москов, за да установи дали ръководството на Фонда в лицето на проф. Пилософ подменя решения на Обществения съвет и попълва невярна информация в протоколите от заседанията.

 

Докладът потвърждава голяма част от подозираните нарушения във Фонда и беше разпространен в отворено писмо от Красимира Величкова, Десислава Хурмузова, Нели Логофетова, доц. Анелия Буева и Милена Златкова. Точно преди пет месеца те напуснаха Обществения съвет на Фонда с мотива, че административният хаос и системната подмяна на решенията на Обществения съвет вредят на нуждаещите се деца и никой не бива да бъде параван на случващото се.

 

В последствие те подадоха редица сигнали до Министерството на здравеопазването, което назначи проверка и излезе с доклад.

"Ние от своя страна със заявление за достъп до обществена информация поискахме да ни бъде предоставен и самият доклад. И на 13 март 2017 г. получихме  частичен достъп до него с аргумента, че "изложените в него факти и обстоятелства представляват част от материали по водено наказателно производство", споделят в отвореното си писмо бившите членове на Обществения съвет на ЦФЛД. 

Ето какви са и конкретните констатации на комисията, цитирани в писмото. Публикуваме ги без редакция:

 

Докладът е бил готов на 5 декември 2016 г.,  състои се от 127 страници, в които се описват „неточностите” в работата на ЦФЛД до 15.10.2016 г.

По отношение на сигналите ни комисията констатира:

 "При извършената проверка комисията установи редица несъответствия в организацията на дейността на ЦФЛД, подробно описани в доклада, които дават основание да се направи заключение, че изложеното в сигнала се потвърждава. Във връзка с изложените в постъпилите сигнали твърдения за системна промяна на решенията на обществения съвет и несъобразяване с направените от него предложения и забележки от страна на директора, комисията присъства на проведено на 26.10.2016 г, заседание, на което се установи.... в деня след заседанието на Обществения съвет на страницата на ЦФЛД е публикувана информация за взетите решения, по отношение на която комисията установи, че за част от разгледаните заявления публикуваното не съответства на взетите от Обществения съвет решения.

В доклада подробно са описани още:

1. Констатации за промените в Правилника за дейността на ЦФЛД, за част от които предупреждавахме, че биха затруднили работата на Фонда и възможността адекватно и навременно да бъдат подпомагани деца:

 • „Комисията обръща внимание, че голяма част от разпоредбите в Правилника претърпяха многобройни и важни изменения от 30.08.2016 г., което доведе до неяснота на текстовете.”
 • „В Правилника следва да съществува изискване консултативните звена да са различни от лечебните заведения, в които се провежда лечението  на пациента до момента. В противен случай ще се наруши основно изискване за безпристрастност при взимане на решения.”
 • „Така разписаният ред открива възможност за безконтролно допълване на документи, затруднява проследяването на сроковете за придвижване на заявлението и прави последващия контрол практически невъзможен.”
 • „Чл. 33, ал. 6 създава възможност за разглеждане на заявлението за подпомагане с едно становище на консултативното звено, не се осигурява гаранция за безпристрастност и конфликт на интереси.”

2. Констатации за директора и администрацията на Фонда:

 • „На практика при назначаването си проф. д-р Пилософ е бил в несъвместимост със специалния закон и декларацията, подадена по чл. 12, т.1 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, е с невярно съдържание, за което комисията ще уведоми компетентния орган. Въпреки че от назначаването му са изтекли повече от 7 месеца, несъвместимостта не е отстранена, което е основание за прекратяване без предизвестие на правоотношенията с проф. д-р Пилософ.”
 • „...директорът на фонда е нарушил разпоредбите на Правилника за дейността и организацията на работа на център „Фонд за лечение на деца”, което е основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност.”
 • „Директорът не е изпълнил задължението си да изгради адекватна и функционална система за финансово управление и контрол, поради което комисията има основание да счита, че директорът на ЦФЛД не управлява публичните средства по законосъобразен, икономичен, ефикасен и ефективен начин.”
 • „Не е създаден регистър на лечебни заведения с консултативни звена, което създава предпоставка за злоупотреба с власт и създава реална опасност от безконтролно представяне на протоколи от консултативни лекарски комисии със съмнителен статут и компетентност.
 • „В нарушение на чл.37. ал.2. от правилника, при случаи на обоснована спешност, директорът на фонда не е изпълнил задължението си да свика Обществения съвет.
 • Констатираха се случаи на подадени заявления, по които няма предприети никакви действия от страна на ЦФЛД.
 • „Констатираха се случаи, при които на заседания на Обществения съвет се разглеждат и одобряват заявления, за които липсва становище на външен експерт. Това води до решение на Обществения съвет „за допълнително становище”, с което необосновано се бави процедурата и се ангажира ресурс на членовете на съвета за разглеждане на едни и същи заявления неколкократно.”
 • „Комисията обръща внимание, че всички констатирани несъответствия са резултат от липсата на управленска компетентност от страна на директора на ЦФЛД, липса на утвърдени вътрешни правила с ясно формулирани задължения на служителите в администрацията и определени срокове за тяхното изпълнение. Служителите на фонда на познават приложимата нормативна уредба и конкретно Правилника за дейността и организацията на ЦФЛД. Това създава административен хаос и води до необосновано забавяне при разглеждането на заявленията за финансово подпомагане.
 • „Не е спазено изискването на чл.43, ал. 1 от правилника, въз основа на предложението на Обществения съвет, обективирано в протокола от съответното заседание, директорът на фонда да се произнесе с решение. При липса на протоколи от заседанията на Обществения съвет, които съдържат решението на съвета по отделните заявления, комисията счита, че заповедите са издадени без основание за това.

Бившите членове на Обществения съвет отново настояват да бъде върнат старият правилник за работа на Фонда, да се сформира работна група с широк кръг експерти и граждански организации и да се изготви адекватен нов проект, защитаващ в максимална степен правото на децата на навременно и качествено лечение.

 

Настояват също така да бъде потърсена наказателна отговорност от всички, виновни за препятстването и забавянето на лечението на децата.

Коментари

юни 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития