Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Сметната палата: Минимални са инвестициите за опазване на чистия въздух, нужни са мерки
Прочетена: 86 пъти
Снимка: Redmedia.bg

Основни източници на замърсители на атмосферния въздух у нас са транспортът, битовото горене, топлоелектрическите централи, промишлените предприятия, горивните и негоривните процеси в индустрията. Качеството на въздуха се влошава и заради високата енергийна бедност на населението, тъй като основен източник на замърсяването през зимния сезон е битовото отопление. Този основен извод посочва Сметната палата в публикувания одитен доклад за периода от началото на 2014 г. до края на 2016 г.  В него се анализират мерките, предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване в големите градове. Той е съставен на базата на проверки в трите общини, в които най-висок процент от населението живее при наднормени нива на замърсяване - София, Пловдив и Стара Загора. Регистрираните замърсители на атмосферния въздух в тези райони според експертите са резултат на превишени нива на фини прахови частици, на азотен диоксид, на серен диоксид и бензоапирен.

 

Въпреки че Министерството на околната среда и водите (МОСВ) провежда държавната политика по опазване чистотата на атмосферния въздух, то не изпълзява редица от задълженията си по закон, категорични са одиторите. Минимални са разходите за инвестиции от държавния бюджет, насочени към обновяване, повишаване на качеството и разширяване на средствата за измерване, мониторинг и докладване, отбелязват те. Липсват и финансови разчети с конкретни суми за реализация на националните и общинските стратегии, програми, планове и няма обвързаност с приеманите финансови прогнози и годишни бюджети на национално и на местно ниво, посочват още от Сметната палата. В същото време от доклада става ясно, че общините не разполагат с достатъчно финансови средства за реализиране на адекватни мерки за подобряване на качеството на въздуха и не се възползват достатъчно активно от възможността да реализират проекти и дейности в областта на опазване чистотата на въздуха със средства от източници извън общинския бюджет.

 

Проверката на Сметната палата е установява, че мерките на национално и общинско равнище не са насочени към основните източници на замърсяване – битово отопление на твърдо гориво, стария автомобилен парк и инфраструктурата. Отбелязва се и че системите в пунктовете за мониторинг не работят в непрекъснат режим, а използваната в тях техника е остаряла. Одитът е констатирал още, че системата за мониторинг на околната среда не осигурява необходимата информация за фини прахови частици с малък размер, въпреки че това е замърсителят, който оказва най-силно неблагоприятно въздействие  върху човешкото здраве.

 

Докладът на Сметната палата включва 10 препоръки към централната и местната власт, които да доведат да подобряване на ситуацията със замърсяването на атмосферния въздух. На първо място сред тях са разработването или актуализирането на Националната стратегия за опазване на околната среда от МОСВ, създаване на Консултативен съвет към министъра на околната среда и водите за компонент "въздух" и организиране на информационни кампании за рисковете за здравето вследствие от замърсения въздух. Сметната палата препоръчва още да се набележат диференцирани мерки, които да се предприемат съобразно сезона, атмосферните условия, източниците на замърсяване и други фактори, влияещи върху качеството на въздуха. Одиторите настояват също така за подобряване на контрола и санкциите от страната на МОСВ върху дейността на кметовете и длъжностните лица в общините.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

октомври 2021

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития