Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Сестрите създават национални професионални консултативни съвети
Прочетена: 84 пъти

Да се сформират Национални професионални консултативни съвети (НПКС) на медицинските сестри, акушерките, фелдшерите/лекарските асистенти, рехабилитаторите, рентгенови лаборанти и медицинските лаборанти. Това залегна в Устава на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), чиито допълнения и изменения са приети по време на Петия редовен конгрес на организацията. В конгреса, който се е провел на 11 януари в София, участие са взели над 400 делегати от цялата страна.

 

Всички 28 регионални колегии на БАПЗГ се задължават в срок от два месеца да сформират професионални консултативни съвети като членовете им ще се избират на доброволен принцип. Същевременно ще бъдат излъчени представители на тези съвети на национално ниво. Те ще дават становища, свързани със специфичните дейности за упражняване на съответната професия и промени в правното ѝ регламентиране. Председателите на НПКС ще участват в работата на Управителния и Националния съвет на БАПЗГ като експерти.

 

На конгреса са приети промени и в други нормативни документи - Правила за избор на ръководни органи на БАПЗГ, Правила за издаване на сертификат за професионална квалификация и Правила за набиране и разходване на средствата на БАПЗГ.

 

Делегатите са приели залегналото предложение председателят на УС на БАПЗГ, главният секретар на УС на БАПЗГ и Управителният съвет на БАПЗГ, председателите на Регионални колегии и председателите на различни комисии на регионално и национално ниво да се избират за 5-годишен мандат с право на участие в не повече от два последоватлелни мандата.

 

В правилата за издаване на сертификат за професионална квалификация е залегнало досегашното изискване, прието от НС на БАПЗГ, сертификатът да се актуализира на всеки 5 години на основата на придобити кредитни точки, съобразно квалификационната рамка за професионално развитие. Квалификационните нива се определят от трудовия стаж и поредността на издадените сертификати.    

 

В правилата за набиране и разходване на средствата на БАПЗГ е прието предложението членският внос да се замрази в размер на 5.60 лева.

 

При участие в кредитни мероприятия от физически и юридически лица ще се заплаща такса за продължаващо обучение в размер на 5.60 лева. Когато организатори на мероприята са БАПЗГ, регионалните колегии на БАПЗГ, лечебни и здравни заведения на територията на съответната регионална коллегия таксата за продължаващо обучение ще бъде в размер на 2.80 лева.

 

Председателят на УС на БАПЗГ Милка Василева изнесе отчетен доклад за периода 2016 - 2019 г. през призмата на трите основни приоритета, които си е поставила като цели съсловната организация -  устойчива организационна дейност, повишаване на заплатите (въпреки че БАПЗГ не може да изпълнява синдикални дейности) и подобряване на възможностите за продължаващо обучение.

 

В доклада си Милка Василева изтъкна като успех, че в резултат на 5-годишни усилия в Колективния трудов договор за 2016 е залегнало заплащането на придобит сертификат за професионална квалификация - по 20 лева към заплатата за първи и за всеки следващ сертификат, както и 50 лв. за придобита специалност. Тези условия залегнаха и в КТД 2018 г.

 

"Важното е, че все повече работодатели осъзнават, че трябва да се заплаща придобитата по-висока квалификация, която не е самоцел, а грижа за повече компетентност и желание за поемане на по-голяма отговорност", подчерта лидерът на БАПЗГ и отчете, че за периода 2016 – 2019 г. са проведени 2686 кредитни мероприятия, в които са участвали 29 734 участници. Новите сертификати, които са издадени в този период са 1908.

Коментари

октомври 2021

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития