Новини - България

Ръководството на Александровска болница се отчете за шест месеца управление
Прочетена: 174 пъти

„Новият Съвет на директорите си давахме сметка, че „УМБАЛ Александровска“ ЕАД е голям стопански и икономически субект със сложна и многокомпонентна структура. Незабавно бяха предприети действия за извършване на задълбочен анализ на актуалното състояние и досегашното управление на лечебното заведение, при което се установиха много сериозни проблеми (просрочени задължения в огромен размер – 35 млн. лв., натрупана загуба от 69 млн. лв., тенденция към пълна декапитализация на дружеството), амортизирана инфраструктура и сграден фонд, несъответствие между приходи и разходи, дефицит на ресурси, проблеми при провеждането на обществени поръчки и т.н.“

 

Това обяви изп. директор на болницата д-р Атанас Атанасов на пресконференция, на която отчете резултатите от началото на своето управление през м. юли 2021 година.

 

Като една от основните тежести, съпътстващи управлението на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД, директорът изтъкна тежестта от наследените задължения към доставчици. Това наложи още в самото начало да бъде разработен план за погасяване на просрочените задължения, чрез предоговаряне с доставчиците, реорганизация на текущите разходи (прекратяване на неизгодните договори, оптимизиране на администрацията, окрупняване на структури и др.). Въз основа на констатираните проблеми и подреждането им по степен на важност са формулирани ясни приоритети с цел създаване на позитивна перспектива за устойчиво развитие на търговското дружество и усъвършенстване на работните процеси в него. Първостепенна задача, която си постави ръководството, е обръщане на негативните тенденции, извеждане на болницата от финансовата катастрофа, създаване на възможност за покриване на просрочените задължения и устойчиво бъдещо функциониране. С цел решаване на констатираните проблеми са предприети редица оздравителни мерки и действия, сред които частично преструктуриране и/или обединяване на някои клиники със сходни дейности. Беше извършена промяна в структурата и състава на администрацията, както и някои персонални промени в ръководния състав.

 

Ръководството на УМБАЛ „Александровска“ представи конкретните инструменти, които са приложени с цел по-добро финансово управление:

  • Разработване на план за приходи от НЗОК, МЗ и други източници;
  • Анализ на функционалните задължения на структурните звена – клиники, лаборатории, администратрация и Болнична аптека;
  • Възлагане на конкретни планове за оптимизиране дейността на отделните клиники, лаборатории и структурни звена;
  • Планиране на разплащанията (текущите), съобразно приходите;
  • Създаване на система за контрол върху приходите и разходите;
  • Актуализиране на ценоразписа за платените медицински услуги, в съответствие с повишените разходи за тези здравни дейности, което да доведе и до оптимизиране на приходите от тях.
  • Изработване на план за погасяване на неразплатените просрочени задължения на лечебното заведение.

 

Извършено е предварително проучване и проведени преговори с банкови институции за получаване на кредит за преструктуриране и погасяване на просрочените задължения. Към настоящия момент болницата има договорен такъв кредит при ниска лихва и добри условия за погасяване, след решение на Съвета на директорите, което чака одобрение от принципала.

 

В стратегическия план на УМБАЛ „Александровска“ е предвидено финансовият резултат в края на 2021 г. да възлезе на загуба в размер на 890 хил. лв. (редуциране при 2 656 000 лв. за предходната 2020г.). Постепенният характер на въздействието на предприетите мерки в тази насока определя прогнозния финансов резултат чрез намаляването на загубата и през следващата 2022 г. – до 516 хил. лв. и реализирането на печалба през 2023 г. (995 хил. лв.) и нейното постоянно увеличение в годините след това.

 

По предварителни данни от счетоводството (предварителен годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.) финансовият резултат още през тази година е печалба в размер на 2 221 000 лв. Д-р Атанасов изтъкна, че тези данни дават увереност на ръководството, че то ще съумее да изведе Александровска болница от финансовата катастрофа много по-рано от очакваното. Изпълнителният директор уточни, че този резултат е съвсем предварителен, тъй като е преди облагане, все още не са осчетоводени напълно всички разходи за декември, актюерската оценка, компенсируемите отпуски и др., но все пак е оптимистичен. Финансовият отчет към края на септември показва намаление на текущата загуба с 80% или с 3 624 000 лв. спрямо същия период на миналата година.

 

В условия на напредваща инфлация и постоянно нарастване на цените на стоките и услугите, ръководството на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД се стреми към оптимизиране на дейността на дружеството като залага на осъществяване на ефективен контрол и постоянно проследяване на протичащите процеси. В тази връзка е разработена оздравителна програма, имаща за цел да планира и гарантира способността на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД да обслужва задълженията си и да осигури чрез паричния поток за периода на прогнозата цялостното и успешно функциониране и развитие на лечебното заведение, като една от основните и структуроопределящи единици в системата.

 

В изготвената прогноза са показани образуващите елементи, като най-важните прогнозни параметри и предположения са в предприетата процедура по получаване на средства от банков кредит за оборотни средства – за погасяване и преструктуриране на просрочени задължения. Към настоящия момент ръководството има договорен кредит в общ размер от 35 млн. лв. при ниска лихва (2,5% лихва и обща финансова тежест под 3,0%) и добри условия за погасяване с 6 месечен гратисен период. За окончателното подписване на договора е необходимо одобрението на принципала, като процедурата е в ход.

 

По-нататъшните усилия на мениджмънта на УМБАЛ „Александровска“ ще бъдат насочени към създаване на иновативни управленски стратегии и извличане на благоприятно влияние на факторите на външната и вътрешната среда. Добрата оганизация на работните процеси в лечебното заведение, създаването на нови стимули за персонала, ефективното използване на сградния фонд, техническите съоръжения, транспортните средства и съвременната медицинска аппаратура, са важни условия не само за гарантиране качеството на лечебно-диагностичния процес, но и за по-пълно удовлетворяване на работещите в лечебното заведение, за да бъдат максимално полезни на пациентите, потърсили помощ в него.

Сградният фонд е представен от 23 отделни сгради с различна площ, етажност, години на застрояване, степен на амортизация и ниво на поддръжка, частично изпълнени мерки за енергийна ефективност, саниране и др. Ежегодно по необходимост са извършвани аварийни, текущи и основни ремонтни дейности. На територията на болницата функционират 31 клиники и лаборатории, някои от които уникални по функции и значение за страната. Разпределителната мрежа за медицински газове е около 29 000 м. при изградени 7 станции за медицински кислород и 1 за райски газ; налични 35 бр. разпределителни табла, около 1400 дози за кислород, райски газ, сгъстен въздух и вакуум. Електрозахранването се осъществява от 6 трансформаторни подстанции, 12 главни и 200 етажни разпределителни табла и кабелни трасета средно напрежение 220 волта и дължина над 12 000 м. Локална климатизация в болницата се извършва с климатични системи – 181 броя климатици, 12 бр. климатични инсталации, 86 бр. конвектори. Отоплението на сградния фонд е централно, като освен вертикална и хоризонтална отоплителна инсталация на сградите и налични отоплителни тела, са изградени и 14 абонатни станции. Осигурена е поддръжка от лицензирани фирми на 22 асансьорни уредби в сградния фонд на лечебното заведение – пътнически, товарни с различна подемност и неравномерно разпределение в сградния фонд.

 

В УМБАЛ „Александровска“ ЕАД има разкрити 1892 щатни длъжности, които са заети от общо над 1 400 физически лица, от които 414 лекари. От тях 214 са преподаватели в Медицински университет-София (29 професори, 44 доценти и 141 асистенти), лекари - 240, магистър-фармацевти – 6. Професионалистите по здравни грижи са 422 (медицински сестри - 300, лаборанти - 89, помощник-фармацефти - 8, лекарски асистенти (фелдшери) - 7, рехабилитатори - 13, инструктури по диетично хранене - 5). Санитарите и болногледачите са 257, а висшият немедицински персонал - 75 души. В администрацията на лечебното заведение работят 82-ма души, а в техническите служби и звена 96 човека – технически персонал.

Коментари

февруари 2024

ПВСЧПСН
   
   

Събития

Няма събития