Новини - България

Откриха редица нарушения в процедурата за избор на декан на Медицинския факултет
Прочетена: 79 пъти
Снимка: Pixabay.com

Изборът на проф. Любомир Спасов за декан на Медицинския факултет (МФ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е съпътстван от редица нарушения и неизяснени обстоятелства. Установени са пропуски по отношение на свикването на Общото събрание на МФ на СУ и процедурата на неговото избиране. Това са част от изводите от направената проверка по разпореждане на министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, съобщават от ведомството. Проверката беше образувана в резултат на постъпили в МОН сигнали и жалби за избора на декан, проведен на Общо събрание на Медицинския факултет в края на месец юни. 

 

Комисия в МОН изиска от висшето училище цялата налична документация и подробно се запозна с нея. По отношение на квотите в състава на Общото събрание Комисията установи, че са спазени изискванията на Закона за висшето образование, но откри пропуски в процедурата. От предоставените от висшето училище документи не може да се установи дали всички членове са били уведомени по електронната поща за предстоящото Общо събрание и дали, ако бяха уведомени и бяха се регистрирали, нямаше да повлияят на резултатите от проведените избори. При извършване на проверката би следвало да е приложен списък на регистрираните на 23.06.2023 г. членове на Общото събрание на МФ на СУ. Такъв не е бил приложен, а би послужил, като доказателство за кворума – 101 регистрирани, който се твърди, че е бил налице при някои от гласуванията. Това допълнително навежда Комисията към съмнение дали изобщо е имало такъв кворум. 

 

По отношение на свикването на Общото събрание става ясно, че са изпълнени частично изискванията на Правилника за устройството и дейността на СУ за свикването му. Не е ясно дали писмената покана с дневния ред за него е изпратена до всички членове. Първоначално за място на провеждането е посочено „Аулата на Болница „Лозенец“ с начален час за регистрация 08,15 часа. Независимо от съдържанието на първоначалната покана е представена нова с място на провеждане  - „Аулата на СУ“ - ректорат с начален час на регистрация 08,15 ч. на 23.06.2023 г. От предоставените доказателства не може да се установи, че поканата е изпратена до всички членове на Общото събрание. Не се представени и такива, че поканата за провеждане в ректората на СУ изобщо е изпращана по електронната поща до членовете. Всичко това означава, че има сериозни нарушения в процедурата по свикване на Общото събрание на МФ на СУ, проведено на 23.06.2023 г., поради което Комисията счита свикването му за незаконосъобразно.

 

Също така протоколът от проведеното събрание е подписан от избрания негов председател и от определения протоколист единствено на последната страница – по този начин не може да се установи дали не са извършвани допълнителни промени в него на останалите страници. Практиката при подобни документи е те да бъдат подписвани на всяка страница, за да се гарантира автентичността на информацията към датата на поставяне на подписа. 

 

Неизяснен и най-вероятно с редица процедурни пропуски е и въпросът защо се налага провеждането на допълнително заседание на 26.06.2023 г. за избор на Факултетен съвет. От предоставения на комисията Протокол № 1 е видно, че за предложението, направено от проф. Спасов за разпределяне на квотите за участие във ФС, са гласували 67 членове на ОС, а необходимият кворум трябва да бъде - 72 членове. В този смисъл гласуването по тази точка Комисията счита за незаконосъобразно. В тази връзка общото събрание обявява нова дата за провеждане на тайно гласуване за допълване на непопълнените места в първия работен ден – понеделник 26.06.2023 г. от 9.00 ч. Подобно решение противоречи на Правилника на СУ. Въпреки исканата допълнителната информация от страна на МОН, не са предоставени доказателства, от които да е видно какъв е броят на регистрираните членове на ОС, събран ли е необходимият за гласуване кворум и др., поради което комисията счита, че има нарушения при проведеното второ гласуване за членове на ФС. 

 

При извършената проверка се установи, че кандидати за декан на МФ на СУ са проф. Любомир Спасов, назначен на трудов договор по външно съвместителство съгласно чл. 111 от Кодека на труда и доц. Дорина Михова, която няма сключен договор с ректора на СУ. На база предоставените документи остава неизяснен въпросът относно допустимостта на кандидатите и дали е приложен еднакъв подход при двамата, както и дали са спазени условията за публичност, прозрачност и законност.  

 

На база всички данни за нарушения, които бяха установени в хода на проверката, министърът на образованието и науката препоръчва в 3-месечен срок да се проведено ново Общо събрание на Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ за избор на органи за управление. Тези действия са съгласно правомощията по Закона за висшето образование и провъзгласената автономия на висшите училища.

Коментари

юли 2024

ПВСЧПСН
    

Събития

Няма събития