Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Новини - България

Осъдиха Медицински университет-София по случая с д-р Радислав Наков
Прочетена: 138 пъти
Снимка: Pixabay.com

Софийският административен съд (САС) осъди Медицински университет-София по случая с д-р Радислав Наков, който през ноември 2019 г. не бе избран за асистент в Катедрата по гастроентерология към учебното заведение, тъй като е онкологично заболяване.

 

Решението на САС е 23.07.2020 г. С него съдът обявява за невалидно и нищожно решението на Академичния съвет (АС) на МУ-София, с което е одобрен асистент по съответния конкурс. Също така, МУ-София е осъден да заплати всички разходи по делото на д-р Наков. САС няма правомощията да отмени конкурса и да назначи нова или допълнителна проверка по случая, тъй като това е в компетенциите на висшето учебно заведение.

 

В решението на САС се споменава, че не е спазено изискването за форма – АС не е изложил мотиви за вземането на длъжността асистент по конкурса, в протокола не се съдържали никакви обсъждания, мнения и други становища от членовете на АС.

 

В конкурса са допуснати и съществени нарушения на административно-производствените правила – комисията в посочения й състав (проф. Владимиров, проф. Генов и доц. Пенчев), провела процесния конкурс, провеждала конкурсите през последните 6 години. Това е в противоречие със Закона за развитието на академичния състав (ЗРАСРБ), според който за членове на комисията не могат да бъдат избирани лица, които са били нейни членове по предходните две последователни процедури за заемане на академична длъжност в едно и също професионално направление в съответното висше училище в случаите, когато има достатъчно хабилитирани лица.

 

В конкретния случай, при направената справка на официалната интернет страница на МУ-София се установява, че има 7 хабилитирани преподаватели.

 

Нарушена е била анонимността на изпита, един от кандидатите бил поканен от комисията и останал около половин час насаме с членовете й. Поведението на членовете на комисията е създало впечатление за предварително определен за спечелил съответния кандидат.

 

Също така, САС установява, че Правилникът за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ-София, които предвиждат одобрение от АС на решения на други органи в процедурите по заемане на академични длъжности противоречат на ЗРАСРБ. Това е така, понеже те са създадени въз основа на обявена за противоконституционна с Решение № 11/2010г. на Конституционния съд разпоредба на закона, поради което на основание чл.5, ал.1 АПК не следва да се прилагат.

Коментари