Red Media - информационен сайт за здравеопазване
Информационен сайт за здравеопазването и здравната реформа

Интервю -

Мая Манолова: Лимитите в здравеопазването трябва да отпаднат
Прочетена: 1723 пъти
Снимка: Омбудсман на България

Омбудсмана на България Мая Манолова пред Redmedia за жалбите по повод нарушени права в здравеопазването, лимитите на болниците, неизплатените средства от страна на здравната каса към изпълнителите на медицинска помощ и др.


 

Г-жо Манолова, как ще коментирате факта, че за изминалите две години жалбите до институцията на омбудсмана по повод нарушени права в здравеопазването са се увеличили почти два пъти?

 

- За съжаление, проблемите в системата на здравеопазването през последните години не намаляха, а напротив – увеличиха се. Намирам, че нарастването на броя на постъпилите в институцията жалби от една страна е отражение на задълбочаващите се проблеми в системата, а от друга – на нарасналите популярност и доверие на гражданите в институцията. Общият брой на всички жалби, не само за здравеопазване, също се увеличи неколкократно. Но, разбира се, гражданите са особено чувствителни, когато се касае за техните и на техните близки живот и здраве и се обръщат към обществения защитник в случаите, в които считат, че правата им са нарушени. Трябва да уточня, че не всички жалби са по конкретен проблем. Понякога гражданите поставят на моето внимание констатирани от тях проблеми в системата, като нерядко отправят и предложения за тяхното решаване.

 

Не е тайна, че кризата в здравеопазната система се задълбочава, а недоволството и на лекари, и на пациенти нараства. Кой Ви търси по-често с молба за помощ и съдействие – болните или хората, които ги лекуват?

 

- Увеличи се броят на жалбите от ръководители и персонала на лечебни заведения и други структури в здравеопазването. Необходимо е обаче да уточня, че нормативната уредба съдържа ограничение към подаването на жалби и сигнали до институцията от юридически лица – търговски дружества, каквито са болниците. С разбирането, че поставените проблеми се отнасят пряко до правата на гражданите – и на пациентите, и на работещите в лечебните и здравни заведения, с внимание разглеждам всяка постъпила в институцията жалба, като отправям и съответните препоръки към отговорните за решаване на проблема органи и институции. Най-често тези жалби са по повод на лимитите на заплащане на дейности от НЗОК, тежкото финансовото състояние на лечебните заведения, а също и във връзка с трудовите възнаграждения на персонала. Постъпват и писма от Българския лекарски съюз, сдружения на болници, регионални здравни инспекции и други. И все пак, за да отговоря на зададения то Вас въпрос, трябва да уточня, че жалбите и сигналите, подадени от граждани и пациентски организации са значително повече.

 

Известно е, че наложените лимити на болниците, неизплатената от Здравната каса надлимитна дейност, опасността от фалити на общински и държавни болници са сред проблемите, за които се говори твърде много в публичното пространство, без резултат, за съжаление. Коя според Вас е първата стъпка, която може да се направи за тяхното решаване?

 

- Като национален омбудсман, нееднократно съм изразявала несъгласие с продължаващата вече няколко години практика за лимитиране на заплащането от НЗОК на дейностите на лечебните заведения – съответно на броя на назначените специализирани медицински дейности и стойността на назначените медико-диагностични дейности за извънболнична помощ и на месечните разходи по изпълнители на болнична медицинска помощ. Категоричното ми становище е, че тези ограничения създават реални предпоставки за нарушаване на а правата както на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица, така и на работещите в лечебните заведения, и следва да отпаднат. Смятам, че ограничените средствата за здравеопазване и здравно осигуряване не могат и не следва да бъдат оправдание за нарушените права на гражданите. Друг въпрос е, доколко справедливо е разпределението и колко ефективен е контролът върху изразходването на наличните средства за здраве. Намирам, че за да се спасят болниците, чието финансово състояние е тежко, е наложително Министерство на здравеопазването, а също и съответните общините, да обсъдят и намерят подходящ начин, в съответствие с нормативно определените възможности, тези лечебни заведения да бъдат подпомогнати и дейността им оздравена. Обнадеждаващо е, че министърът на здравеопазването вече заяви, че се изготвят планове за финансово оздравяване на болници в тежко финансово състояние, както и че се изготвя нов модел на здравеопазване, който преди въвеждането си ще бъде подложен на широко обсъждане. След като е ясно, че сегашният модел не работи и е неефективен – за това недвусмислено говори фактът, че недоволни са и двете страни – и пациентите и лекарите, първата стъпка трябва да бъде неговата промяна, но добре обмислена промяна, по която да е налице съгласие на всички заинтересовани страни.

 

Като пример ще посоча, че във връзка с постъпили отворени писма от работещи в Университетска многопрофилна болница за активно лечение “Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, гр. Стара Загора, проведох срещи с представители на персонала, както и с министъра на здравеопазването. След като Министерство на здравеопазването бъде готово с плана за оздравяване на болницата, ще проведем и обща среща.Там освен тежкото финансово състояние на лечебното заведение, трудовите възнаграждения на персонала за минали периоди, в това число месец декември 2017 г. не бяха изплатени на служителите в пълен размер. Законът в сегашния си вид го позволява, но намирам че е недопустимо висококвалифицирани медицински специалисти, като лекар и медицинска сестра да получат трудово възнаграждение в размер по-малък от минималната работна заплата за страната, видно от предоставените ми фишове за заплати, макар и само за един месец, но последния в годината, в който хората се нуждаят от пари за празниците. Впрочем, внесла съм в Народното събрание предложение за промяна на чл. 145 от Кодекса на труда, който позволява изплащане на трудови възнаграждения в намален размер, и чакам някой от народните представители да го припознее и внесе като законодателно предложение, но вече повече от два месеца това не се случва.

 

По какви конкретни поводи Ви търсят най-често пациенти, в това число и хора с увреждания?

 

- Голям е броят на жалбите на граждани по проблеми при освидетелстването и преосвидетелстването им от ТЕЛК и експертиза от НЕЛК - най-често значително забавяне, както и във връзка с ползването на произтичащите от експертните решения социални и други права. При забавяне, гражданите временно са лишени от възможността да ползват права, произтичащи от влязло в сила експертно решение, в това число пенсия за инвалидност, което е сериозен проблем, когато това е единственият им доход, а са им необходими и средства за лечение. Притеснително е и как от дирекциите за социално подпомагане тълкуват разпоредба на Закона за здравето, според която обжалването на експертните решения зца трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане не спира изпълнението им. Друг често поставян проблем е този с лекарствените продукти и медицински изделия, които не се заплащат или се заплащат в недостатъчна степен от НЗОК, в това число и при деца, както и за липсата или недостига на лекарствени продукти в аптечната мрежа. Оплаквания има и по повод провеждането на скъпоструващи образни изследвания, като например ядрено-магнитен резонанс и РЕТ скенер, както и във връзка с на практика липсващия достъп до палиативни грижи, до хосписи. Има само една болнична клинична пътека, само за пациенти с онкологични заболявания, която при това е с ограничен болничен престой. Не са малко и жалбите на здравнонеосигурени граждани, най-често трайно безработни, нуждаещи се от медицинска помощ, но неразполагащи с финансова възможност да заплатят дължимите суми за здравно осигуряване. Не на последно място са жалбите от граждани и техни близки, в които изразяват недоволство от качеството на оказаната медицинска помощ, като в преобладаващата си част оплакванията са свързани с допуснати според гражданите, пропуски и грешки на лекарите, довели до увреждания или смърт на пациента, като нерядко гражданите изразяват съмнения в обективността на проверките на контролните органи.

 

Това, което тези хора споделят с Вас със сигурност Ви подтиква към съответните изводи. Моля Ви на основата на опита, които имате от общуването си с гражданите, да споделите мнението си за необходимостта от промени в здравеопазването?

 

- Всички сме наясно за необходимостта от спешни промени в системата, които да гарантират правата на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица. В преобладаващата част от случаите, когато на моето внимание се поставя конкретен проблем, в рамките на предоставените ми от закона правомощия отправям предложения и препоръки към отговорните за решаването му органи и институции. Поставени на моето внимание проблеми, както и препоръки, свързани с правата на гражданите в здравеопазването, са включени и в Годишния доклад за дейността на институцията за предходната година, който внесох в Народното събрание на вниманието на народните представители. Препоръките са свързани с всички посочени по-горе проблеми, като например: премахване на лимитите на болниците и в извънболничната помощ; подпомагане и оздравяване на болници; установяване на траен диалог в здравеопазването; разширяване обхвата на здравно осигуряваните от държавния бюджет граждани; финансиране с обществени средства на палиативните грижи, в това число в хосписите; повишаване на нивото на заплащане с обществени средства на лекарствени продукти и медицинските изделия, както и заплащане на нови изделия; ускоряване на експертизата на гражданите от НЕЛК, подобряване на организацията на работа на ТЕЛК; регламентиране на облекчена процедура за осигуряване на лекарствени продукти без аналог, както и на мерки за предотвратяване липсата и недостига на лекарствени продукти в аптечната мрежа; прецизиране на нормативната уредба, така че родителите да не се налага да заплащат за издаване на медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на техните деца; разширяване обхвата на финансираните дейности по асистирана репродукция; увеличаване на дните, за които се изплаща обезщетение за гледане на болен член от семейството, най-вече деца, и други.

 

Ще се възползвате ли от правото си на законодателна инициатива, за да предложите промени в здравното законодателство?

 

- Според Конституцията, омбудсманът може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите. Право на законодателна инициативи имат всеки народен представител и Министерският съвет, т. е. моите предложения за промени в закони трябва да бъдат припознати от Министерския съвет или от депутатите. Конкретни предложения за промени правя в случаи, при които очаквам да се достигне до преодоляване на проблема, както беше например за трудовите права на работници, чиито трудови възнаграждения не се изплащат от некоректни работодатели. Точно сега представих и концепция за нов законопроект за несъстоятелност на физическите лица. В здравеопазването, обаче, са необходими радикални промени, много са проблемите в системата, трупани са с годините и се задълбочават, за решаването им е необходимо наличие на обществено съгласие и политическа воля. Чрез отправените от мен препоръки и предложения се надявам органите, които са отговорни за решаването на съответния проблем да предприемат необходимите мерки, в това число чрез промени на законите и подзаконовата нормативна уредба. Като пример мога да посоча Законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2018 г., с който смятам, че се посяга на права на гражданите и във връзка с който внесох последователно в Народното събрание три становища, на различните етапи на обсъждане на законопроекта, в които категорично отбелязах, че въведените ограничения ще създадат реален риск както за пациентите, така и за лечебните заведения. Настоях да бъде проявена отговорност пред българските граждани и да бъдат намерени други механизми за гарантиране на рамката на бюджета на НЗОК, с които да не се посяга върху правата на пациентите. В крайна сметка народните представители гласуваха за отпадането на ограничението на заплащане от НЗОК на нови лекарства, но останалите останаха – лимитите и незаплащането от НЗОК на нови дейности останаха.

 

В последно време заехте много активна позиция по отношение на храненето на децата – една от темите на българското европредседателство. Моля Ви да разкажете по-конкретно за предложенията, които сте направили или предстои да направите в тази област (столово хранене, Е-та в храните и т.н.)?

 

- Темата за детското хранене е част от едногодишната кампания, която като омбудсман водя срещу двойния стандарт при храните.

 

Генералното решение на този проблем ще бъде създаването на европейска директива, която да регламентира производството и предлагането на хранителни продукти, в която категорично да бъде забранено предлагането на една и съща стока, под една и съща марка, от един и същи производител, но с различни съставки и с различно качество. Според мен, контролът трябва да бъде възложен на общ европейски орган или на мрежа от националните органи, който да бъде централизиран и скрепен със сериозни санкции.

 

Разликите в качеството при храните рефлектират върху здравето и джоба на българите, засягат огромни икономически интереси и много пари, реализирани по веригата производство и търговия с хранителни продукти.

 

Октомври 2017 г. инициирах петиция, която беше подадена до Комисията по петициите в ЕП и бе допусната за разглеждане, а съвсем скоро разбрахме, че е пратена за становище и в ЕК. Още тогава предупредих, че съм готова да и на процедура за европейски референдум, за който са необходими подписите на 1 млн. европейци.

 

В тази връзка на 30 април т.г. под патронажа на премиера Бойко Борисов в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС организирам, съвместно с министерствата на икономиката, земеделието, храните и горите и здравеопазването, Българската агенция за безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите, форум на високо равнище под наслов „Двойният стандарт при храните от ЕС – да сложим проблема на масата“.

 

Смятам, че двойният стандарт при храните не е проблем само на Източна Европа, това е проблем на всички страни-членки на Европейския съюз. Това е важна тема, която засяга всички европейски потребители и е нужно обсъждане и постигане на баланс в справянето с проблема между държавите в Европейския съюз.

 

И един финален въпрос – оптимист ли сте за българското здравеопазване?

 

- Отчитам, разбира се, опитите за положителни стъпки на ръководството на Министерство на здравеопазването, с интерес и надежда се очаква и обещания от министъра на здравеопазването нов здравен модел. Но намирам, че промяната ще е трудна, че се налагат съществени промени в сега действащата нормативна уредба, при която се акцентира основно, върху гарантиране на рамката на бюджета на НЗОК, а не върху правата на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица. Необходимо е да се отчете и наличието на немалко разнопосочни финансови интереси в здравеопазването. Но Ви уверявам, че чрез всички предоставените ми от закона средства ще продължавам да настоявам отговорните органи да си свършат работата и да бъде намерено решение на немалкото при това сериозни проблеми в здравеопазването и здравното осигуряване, с оглед гарантиране на правата на гражданите като пациенти и здравноосигурени лица.

 

Невена ПОПОВА

Коментари

януари 2022

ПВСЧПСН
     
      

Събития

Няма събития