Коментари -

Кирил Ананиев: Недопустимо е пазарът да е оправдание за проблемни и критични ситуации с лекарства
Прочетена: 140 пъти
Снимка: Министерство на здравеопазването

Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев представи вчера приоритетите на Българското председателство в сектор "Здравеопазване" пред Комисията по "Околна среда, обществено здраве и безопасност на храните" (ENVI) на Европейския парламент.

 

Публикуваме без редакция изказването на министъра:

 

Уважаема госпожо председател,

Уважаеми дами и господа – членове на Европейския парламент,

 

Благодаря за интереса към здравните приоритети на Българското председателство на Съвета на ЕС. За мен е чест да представя програмата ни пред членовете на Европейския парламент - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

 

България поема Председателството на Съвета в ключов период за ЕС. Какъв ще бъде обликът на бъдещия Европейски съюз е въпрос, чиито отговор зависи от дискусиите в предстоящите месеци. За да изберем правилния път, е необходим анализ: на постиженията, на грешките, на пътят напред, заедно.

 

За България е важно Европейският съюз да запази единството си: да запазим Европа обединена и силна. Нашето мото като Председателство на Съвета: “Съединението прави силата”. Нашият подход: консенсус, компромис и разбирателство. Ние сме “за” Европейски съюз, в който икономическият ръст е основен инструмент за постигането на социално равенство и благоденствие за гражданите на всички държави-членки. Ще работим за Европа на сигурност, стабилност и солидарност – гарантираща спокойствие на населението си - и на съседите си.

 

Днес съм с Вас, за да представя приоритетите ни в сектор “Здравеопазване” – и да отговоря на въпросите Ви.

 

В идните месеци ще бъде дискутирано бъдещото финансиране на дейностите на Европейския съюз и бъдещето на ключови области на сътрудничество. Вярваме, че обединена Европа не може без ценности като здраве, образование, култура. Въпреки различията между системите на държавите-членки, сътрудничеството на европейско ниво в тези области – без да са хармонизирани – носи ежедневно осезаеми ползи за гражданите на ЕС.

 

Кои са областите в  здравеопазването, в които до момента Европейският съюз се ангажира с активни политически послания, инициативи и законодателство.

 

На европейско ниво е създадена правна рамка за свободно движение на пациенти в цяла Европа (Директива 2011/24/ЕС за упражняване правата на пациентите при трансграничното здравеопазване), включително на базата на електронни решения. С активната подкрепа на Комисията е налице мрежа от високоспециализирани центрове за лечение (Европейските референтни мрежи). Експертизата на всички национални лекарствени агенции, координирани от Европейската агенция по лекарствата, работи за пускането на пазара на иновативни лекарства с доказано качество, безопасност и ефективност  и фармакологичната бдителност (Регламент № 726/2004, и цялата рамка от законодателство – директиви и регламенти, вкл. за педиатрични лекарства, за лекарства-сираци и т.н.). Имаме мащабна детайлна регулация в сферата на пускането на пазара на лекарствените продукти, клиничните изпитвания (Регламент № 536/2014); медицинските изделия и изделията за ин-витро диагностика (Регламент № 2017/745 и № 2017/746). Налице е нормативна уредба, касаеща тъканите, органите и клетките, даряването на органи и трансплантациите.

 

В рамките на Вътрешния пазар е налице възможност за свободно движение на медицински специалисти и пациенти – и обмен на съответния опит. Изграден е механизъм за съвместна реакция на всички държави-членки при контрола на заразни заболявания, трансгранични здравни заплахи.

 

Тези механизми разчитат – и ще продължават да разчитат на експертизата на национално ниво. Затова е изключително важно тази експертиза да бъде насърчавана и развивана във всички държави-членки, да има комуникация и сътрудничество на европейско ниво – и по този начин да бъде осигурено правилното функциониране на системите, касаещи здравето на гражданите.

 

Редица документи – и заключения на Съвета, и резолюции на Европейския парламент открояват значимостта на политики, касаещи заразните и незаразните хронични болести, дейности в областта на превенцията на социално значими заболявания като сърдечно-съдови заболявания, диабет. Справянето с рискови фактори като алкохол, тютюнопушене, нездравословна диета, изисква координиране на усилията на европейско ниво.

 

Европейското законодателство, всички послания в заключения и препоръки на Съвета, резолюциите на Европейския парламент, дават тласък на инициативи на европейско и на национално ниво.

 

Много важни са дискусиите на европейско ниво, възможността да обменяме опит и практики, да се учим едни от други, чрез обединяването на експертизата и опита на държавите-членки от целия ЕС, събрана на едно място за здравните модели и добрите практики. Важна роля за това сътрудничество има Многогодишната програма за здраве, утвърдила се като полезен инструмент за финансиране на инициативи в сферата на здравеопазването.

 

Изпълнението на всяка една инициатива и всеки един закон – в т.ч. европейски – изисква тези, които ще го прилагат, да са не просто част от процеса на изработване, а да имат водеща роля.

 

Здравеопазването е една от областите, в които ролята на ЕС за обикновените граждани е най-осезаема. В същото време Европа се стреми към все повече иновации и конкурентоспособност. Инициативите за здравеопазване на ниво ЕС следва да са ръководени не само от стремежа за насърчаване на индустрията и иновациите, но и преди всичко за опазване на здравето на хората. Какъвто и продукт да излиза на пазара – лекарства, храни и т.н., трябва да сме наясно с въздействието му върху човешкото здраве. В противен случай рискуваме да загубим най-ценното: доверието на хората в системата.

 

Нека припомня, че необходимостта от гарантиране на високо ниво на защита на здравето, е изрично спомената в Договора (за функциониране на ЕС, чл. 114), при предприемането на инициативи в рамките на Вътрешния пазар. Това задължение е вменено на всички ни: Комисия, Парламент, Съвет.

 

Именно това е контекстът, в рамките на който обмислихме и планирахме приоритетите ни в сферата на здравеопазването като Председателство. С ясното съзнание за този контекст ще провеждаме и дискусиите през идните 6 месеца.

 

В периода на Председателството ще акцентираме върху две водещи политически теми: здравословното хранене при децата и нуждата от доказано ефективни лекарствени продукти на достъпна цена.

 

Здравословното хранене при децата е важна за нас тема. Тема, свързана с дебата за бъдещето на ЕС. Бъдещето на конкурентоспособна Европа е немислимо без здраво и образовано младо поколение.

 

Акцентът от гледна точка на здравеопазването: начина на хранене при децата. Доказано е, че една от основните здравни детерминанти е храненето – именно с нездравословната диета се обяснява бумът на хроничните болести в европейски и глобален мащаб. Предвиждаме дискусии относно отражението на начина на хранене и храните върху здравето, върху физическото и психическото развитие на децата. Ще говорим за нуждата от храни, които са не просто безопасни – а здравословни. За маркетинга на храните, предназначени за деца. За традиционните за Европа хранителни диети и нуждата от съхраняване на разнообразието.

 

Здравето на децата е инвестиция в качествено и работоспособно население. Вярвам, че тази дискусия ще даде нужния тласък на здравната перспектива при дискусиите относно храни и хранене: включително в контекста на бъдещата Обща селскостопанска политика. Успеха на политиките по превенция зависи от наличието на пазара и предлагането на храни, които са здравословни и достъпни. По този приоритет здравеопазването и земеделието трябва да си подадат ръка.

 

Планираме експертна конференция в София на 6 февруари и дискусии по заключения на Съвета на 22 юни.

 

Вторият ни приоритет е ориентиран към все по-актуалната тема за лекарствените продукти. Акцентът за нас: ефективност в двата й аспекта: ефективност като резултат от терапията и ефективност при използването на публичен ресурс. Европа е доказала, че действащата регулаторна рамка подкрепа иновациите и в същото време гарантира безопасността на пациентите. Запазването на този баланс е от ключово значение за доверието на пациентите: именно затова здравната перспектива следва да бъде водеща в дискусии, свързани с лекарства. Недопустимо е пазарът – и особено Вътрешния пазар на ЕС - да е оправдание за проблемни и критични ситуации с лекарства.

 

Ще предложим дискусии по теми, касаещи осигуряването на качествено лечение чрез доказано ефективни терапии, както и за достъпността (affordability) на лекарствените продукти. Отново, на базата на конференция на експертно ниво на 6 март в София, и дискусия по време на Неформалния съвет на здравните министри, на 22-23 април.

 

Вярвам, че това са теми, които вълнуват не само здравните министри, но и Европейския парламент.

 

Като съ-законодател, предполагам, че Парламентът проявява интерес към приоритетите на Съвета в сферата на законодателството. Ще приоритизираме работата по единственото законодателно досие в сектор „Здравеопазване“, активно към момента: измененията за Регламента на ЕМА (Регламент № 726/2004). Вече са насрочени и първите дати за триалози с Европейския парламент.

 

Това досие е част от т.нар. „ветеринарен пакет“. Надявам се, че ще успеем да постигнем цялостен напредък и да намерим компромис с Европейския парламент.

 

Комисията обяви, че вероятно ще има ново законодателно предложение в сферата на НТА, както и инициатива относно ваксините. Ако това се случи, България ще представи предложенията в Съвета и ще започнат дискусиите и по тях. Бих искал обаче да отбележа: качеството на европейското законодателство е важно – затова апелирам към Вас, като участници в законодателния процес, да допринесете за съдържателна дискусия по конкретните предложения за разпоредби, на базата на разписаното в текста. Провеждането на дискусия на базата на общи допускания, не е приемлив подход. Трябва да се погледнат и дискусиите на национално ниво. Реакциите на експертите от държавите. Оценката на въздействие върху националните здравни системи.

 

В заключение: при всички дискусии за нас отправната точка ще бъде силна перспектива на здравеопазването. Това са дискусии, важни за бъдещето на ЕС. Надявам се, че ще може да разчитаме на Вашата подкрепа в предстоящите 6 месеца.

 

Благодаря!

 

Видео с изказването на министър Кирил Ананиев може да се види ТУК.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития