Коментари -

И университетските болници излязоха с позиция за онколекарствата
Прочетена: 40 пъти

Асоциацията на университетските болници в България излезе със становище във връзка с обществената дискусия по проекта на „Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на съответните клинични пътеки/амбулаторни процедури“, публикуван на интернет страницата на НЗОК на 26.09.2023 г. Пълният текст гласи:

 

Във връзка с проекта на „Методика за условията и реда за заплащане от НЗОК на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, извън цената на съответните клинични пътеки/амбулаторни процедури“, предложен от НЗОК в изпълнение на §15 от Закона за бюджета на НЗОК за 2023г., Асоциацията на университетските болници в Република България категорично поддържа становището си, че в случаите когато няма действащи рамкови споразумения по чл. 45, ал. 29 от ЗЗО, лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, които се заплащат от НЗОК извън стойността на оказваните медицински услуги, следва да се заплащат по стойността, на която лечебното заведение е закупило конкретния лекарствен продукт, но не по-висока от определената в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

Необходима е спешна законодателна промяна, за да се избегне реалният риск от препятстване на нормалното функциониране на системата на здравеопазване. Въведеното със Закона за бюджета на НЗОК за 2023г. правило в чл. 45, ал. 29а от Закона за здравното осигуряване когато няма действащи рамкови споразумения за предходната година, НЗОК да заплаща лекарствените продукти по цена, равна на най-ниската цена за единица количество лекарствено вещество за същия лекарствен продукт от доставените на всички сключили договор с НЗОК изпълнители на болнична медицинска помощ през месеца, предхождащ месеца, за който се отнася отчетът на лечебното заведение, ще доведе до свръхзадлъжнялост и фалит редица лечебни заведения.

Коментари

май 2024

ПВСЧПСН
  
  

Събития

Няма събития