Новини - България

Десни политици: Ликвидацията на Фонда за лечение на деца е морален банкрут на управлението
Прочетена: 95 пъти

Обединение "Демократична България" разпространи декларация, в която изразява остър протест срещу намерението на управляващите да ликвидират Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД)  в сегашната му форма.

 

"Като отделна специализирана структура, заедно със своя граждански съвет, Фондът е постижение на гражданското общество у нас. През годините той беше фокус на множество сблъсъци, но и на непресекваща надежда за изграждане на модел на индивидуализиран подход при висока степен на прозрачност и участие на всички заинтересовани страни, което да гарантира ефективност, справедливост и хуманност", се отбелязва в документа.

 

Десните политици подчертават, че в този момент управляващите опитват чрез преходни и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителбна каса (НЗОК) за 2019 г. да закрият Фонда като отделна структура, като това се прави без подробни мотиви и оценка за въздействието на такова решение и без всякакъв обществен дебат. Според "Демократична България" при този подход не се предвиждат никакви законодателни гаранции за осигуряване на непрекъснатост на осъществяваните от ЦФЛД дейности, както и за прозрачност и своевременност на разглежданите процедури. 

 

"Неясна е и съдбата на Гражданския съвет, но с висока степен на увереност можем да предположим, че именно неговото премахване е една от основните цели на управляващите. Предвижда се всички важни въпроси да бъдат уредни с бъдещ подзаконов нормативен акт, без никаква яснота относно цялостния модел, който се предлага и без гаранции за обоснованост, прозрачност и обществено участие в неговата разработка.  Това създава още едно ниво на несигурност и непредвидимост при осигуряване на финансирането на лечението на деца" , категорични са от обединението. 

 

Особено притеснително, сдпоред тях е, че в така предлаганите преходни и заключителни разпоредби не се съдържат механизми, които да осигурят финансиране на съпътстващите лечението в чужбина разходи и да гарантират неговата достъпност – разходи за транспорт, преводи, настаняване и пътуване на един придружител. За сметка на това, законодателят не е пропуснал да уреди, че част от средствата, постъпващи в бюджета на ЦФЛД  (дарения, невъзстановени депозити по чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс и други) ще постъпват по сметка на НЗОК, без обаче да се гарантира тяхното целево използване именно за финансиране на лечението на деца, а не за други разходи на НЗОК.

 

"Посочените промени се правят непрозрачно и без никаква възможност за обществено обсъждане. Чл. 18а от Закона за нормативните актове (ЗНА) задължава органите, които имат право на законодателна инициатива да провеждат обществени консултации с гражданите и да извършват оценка на въздействието на всеки законопроект. Противното нарушава установените в ЗНА принципи на предвидимост, откритост и съгласуваност. Посоченият законопроект все още не е обявен публично и не е предоставена никаква възможност за провеждане на обществени консултации за срок от поне 30 дни", се посочва в декларацията. 

 

Приемането на промени чрез преходни и заключителни разпоредби на бюджетен закон е потенциално противоконституционен подход, категорични са от Обединение "Демократична България". От формацията припомнят, че  Конституционният съд вече се е произнасял с решение, в което се казва, че „ежегодните бюджетни закони са закони във формален смисъл като в основното, същинското си съдържание те не съдържат правни норми“. Въвеждането на фундаментални промени чрез изменение на над 10 нормативни акта чрез преходни и заключителни разпоредби на „закон“ с действие една календарна година противоречи на основни принципи на върховенство на правото и крие риск от обявяването им за противоконституционни, допълват още десните политици. Според тях това поставя под въпрос легитимността и стабилността на обществените отношения в областта на здравеопазването и законосъобразното установяване и функциониране на новосъздадените органи, както и на процедурите, които протичат пред тях.

 

В заключение от „Демократична България“ подчертават, че те не поставят под съмнение необходимостта от сериозни реформи в здравеопазването и в частност лечението на най-малките.

 

"Този подход обаче е напълно недопустим. На обществото се дължи цялостна оценка за негативите и позитивите на досегашния подход при финансиране лечението на деца и пълноценна концепция за модела, с който се предлага той да бъде заменен. Особено важно е да бъде даден отговор как ще се гарантира прозрачността и участието на заинтересованите групи и обществеността. Едва след широк обществен дебат и отчитане на всички гледни точки управляващите биха могли да внесат един напълно разработен нормативен пакет, с който да осъществят необходимите реформи"., се казва в позицията на дясната формация. 

 

Невена ПОПОВА

Коментари

април 2024

ПВСЧПСН
     

Събития

Няма събития